Close

Land Record and Revenue

Office Information
श्री निलेश रामचंद्र देवरे,समाहर्ता,पश्चिम चम्पारण,बेतिया Phone No.:- 06254-242534(O),230065/232535(R), 242535(Fax),Mob. No.:- 9473191294
मो० अंसार अहमद,अपर समाहर्ता,पश्चिम चम्पारण,बेतिया Mob. No.:- 9473191295
श्री संजीत बख्सी,प्रभारी पदाधिकारी-सह- वरीय उप समहार्ता Mob. No.:- 985226790